Klauzula informacyjna – monitoring

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp., https://mckgorzow.pl/, info@mckgorzow.pl
  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania systemu monitoringu możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Beatą Rechmal, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@mckgorzow.pl
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora; osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu danych z związku z realizowanym interesem prawnym.
  6. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 90 dni (Amfiteatr) i 14 dni (MCK) od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Europenian flag

.