Regulamin monitoringu

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. zwanym dalej MCK Gorzów Wlkp., miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
 3. Celem stosowania, prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynkach MCK Gorzów Wlkp. i obszarze przyległym.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:
  a) budynek MCK Gorzów Wlkp. przy ul. Drzymały 26, korytarze, wejścia;
  b) parking przed budynkiem MCK Gorzów Wlkp.;
  c) budynek Amfiteatru MCK Gorzów Wlkp. przy ul. Drzymały (Park Siemiradzkiego), korytarze, wejścia;
  d) scena oraz widownia Amfiteatru MCK Gorzów Wlkp.;
  e) Parkingi oraz drogi dojścia do Amfiteatru MCK Gorzów Wlkp.
 6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 8. System monitoringu wizyjnego w MCK Gorzów Wlkp. składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia;
  b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń; oprogramowania dostępowego.
 9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 11. Przy głównych wjazdach, wejściach umieszcza się tabliczki informacyjne zawierające dodatkowo klauzulę informacyjną.
 12. Rejestratory znajdują się w pomieszczeniach biurowych, technicznych MCK Gorzów Wlkp.:
  – MCK ul. Drzymały 26;
  – Amfiteatr MCKul. Drzymały (Park Siemiradzkiego).
 13. Podgląd obrazu z monitoringu znajduje się w pomieszczeniach biurowych MCK Gorzów Wlkp. przy ul. Drzymały 26 oraz w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniu ochrony Amfiteatru MCK Gorzów Wlkp. przy ul. Drzymały (Park Siemiradzkiego)
 14. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy MCK Gorzów Wlkp. oraz pracownicy serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 15. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy MCK Gorzów Wlkp. oraz obsługa serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 16. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze itp. na ich wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszać prawa i wolności osób trzecich.
 17. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy ze względu na technikę wykonywanych zapisów.
 18. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 19. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do MCK Gorzów Wlkp. prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w MCK Gorzów Wlkp. ul. Drzymały 26 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 20. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia oraz sygnaturę, oznaczenie zgłoszonego uprawnionym organom zdarzenia.
 21. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu ze względu na synchronizację czasu.
 22. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w MCK Gorzów Wlkp. sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  a) numer porządkowy kopii;
  b) okres, którego dotyczy nagranie;
  c) źródło danych;
  d) data wykonania kopii;
  e) dane osoby, która sporządziła kopię.
 23. Kopia przechowywana jest w sekretariacie w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 24. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a) numer porządkowy kopii;
  b) okres, którego dotyczy nagranie;
  c) źródło danych;
  d) data wykonania kopii;
  e) dane osoby, która sporządziła kopię;
  f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
  g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 25. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, organom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji, organów przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 26. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez MCK Gorzów Wlkp.
 27. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez tabliczki informacyjne i udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie MCK Gorzów Wlkp..
 28. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 29. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 30. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wniosek do Regulaminu monitoringu MCK Gorzów: DOCX / PDF

Europenian flag

.