Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 5 maja 2011
 

amfiteatrZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów, zwany dalej zamawiającym zawiadamia, że:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap projektu przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej. Widownia – siedziska i bariery przedsceniczne” wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Alstal Grupa Budowlana Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa
Jacewo 76
88-100 Inowrocław

jako najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru: Przy jedynym kryterium: cena 100 % – jedyna złożona oferta, po zbadaniu i ocenie uznana jako nie podlegająca odrzuceniu – 100 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający zawiadamia, że umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt 1, ppkt a.

Europenian flag

.